Palmbladeren

Ontdek nu Oase versie 3.4 boordevol nieuwe functies!

Vernieuwde richtlijnen voor parodontologie

Een belangrijke verandering is de aanpassing van het “Paroprotocol”. Nu de nieuwe richtlijn voor Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de algemene praktijk vanaf 2021 formeel in gebruik wordt genomen, hebben wij de functionaliteit in Oase uitgebreid. Zo kan de nieuwe methodiek, de Periodieke Parodontale Screening (PPS), ook toegepast worden. Uiteraard hebben wij ook de tariefcodes in Oase aangepast. 

 

Schermafbeelding 2020-11-04 om 13.04.23.

  
Het is weer zover, een nieuwe versie van is Oase beschikbaar. Versie 3.4 zit boordevol met nieuwe functies, waarvan wij verwachten dat deze een positieve invloed hebben op uw werkplezier en efficiëntie met Oase. Daarnaast zijn er ook bestaande onderdelen verbeterd en uitgebreid. Bekijk in de updatelijst hieronder per onderdeel welke vernieuwingen en verbeteringen interessant zijn voor uw praktijk.

Uitgelicht

Schermafbeelding 2020-11-04 om 13.09.47.

Nieuwe paro-classificatie

Verder hebben wij functionaliteit ten behoeve van de nieuwe “Paro-classificatie" van de European Federation of Periodontology (EFP) aan Oase toegevoegd. Hierbij wordt de classificatie berekend aan de hand van de meetwaardes in de parodontiumstatus, gecombineerd met stadia (staging) voor de ernst van de aandoening, de snelheid van de progressie (grading), de uitgebreidheid (extend) en risicofactoren (modifying factors). Deze functionaliteit is ontwikkeld in samenspraak met een afvaardiging van een aantal Parodontologie-praktijken die al langer met Oase werken.

Nieuw online patiëntenportaal

VST Software heeft voor u een nieuwe dienst ontwikkeld: het online patiëntenportaal. In de loop van het eerste kwartaal van 2021 biedt Oase u de mogelijkheid om uw patiënten online toegang te verlenen tot een gedeelte van hun medische dossier. Hiermee kunt u uw praktijkprocessen optimaliseren en de communicatie met uw patiënten verbeteren.

Uw patiënten kunnen met behulp van dit portaal onder andere;

 • online de Medische Anamnese invoeren

 • online vragenlijsten invullen

 • online documenten ondertekenen

 • afspraken inzien

 • facturen inzien en betalen

Online portaal met persoon.png
Pien 2.0

Vernieuwde koppeling met Pien

Met Oase 3.4 bent u klaar voor de vernieuwing van Pien. Vanaf begin 2021 brengt Infomedics "Pien 2.0" uit. Oase is hierop voorbereid en maakt het mogelijk om vanuit de behandelkaart de verwachte vergoeding zichtbaar te maken in een offerte. Deze offerte wordt gemaakt met behulp van een intelligent sjabloon, voorzien van uw eigen opmaak. Uiteraard wordt de offerte ook opgeslagen in het behandelplan.

Nieuw in Oase v3.4

1) AGENDA

 • De "afspraakmemo" wordt bij het printen van de dagagenda nu ook afgedrukt.

 • Met rechtsklikken op een agendakolom kunt u via "Wijzig behandelaar/stoel" naast de "stoel" nu ook de "behandelaar" van die kolom direct aanpassen.

 • In het agendascherm via de "afsprakenlijst"-knop, is een extra overzicht "afspraakgegeven" toegevoegd waarbij de "opmerkingen" en het "adres" niet worden afdrukt.

 • In het "te-plannen"-scherm werkt het "Afspraak vanaf"-filter nu met x weken geleden en x weken vooruit i.p.v. een vaste datum. Hierdoor is een vaste periode "dagelijks te verwerken" in te stellen. Let op: hierdoor vallen te plannen afspraken buiten de selectie, dus buiten beeld. Het gekozen filter wordt per ingelogde gebruiker onthouden.

 • De te-plannenteller in het agendascherm telt nu alleen de te plannen afspraken die binnen de door de ingelogde gebruiker gekozen selectie vallen. Deze selectie is aangegeven binnen het te-plannenscherm.

 • In het te-plannenscherm kunt u met rechtsklikken op een te-plannenregel (dat aan een behandelplan hangt) de behandelplanstatus op wachten/actief zetten. Dit geldt dan automatisch ook voor andere te plannen afspraken die aan dat behandelplan hangen.

 • Als de vaste behandelaar van een patiënt afwijkt van de behandelaar bij wie de afspraak is, dan wordt de vaste behandelaar in de afspraakpopup in de agenda getoond.

 • In de afsprakenknop in agenda en behandelkaart worden nu 2 getallen tegelijk getoond: in blauw de lopende afspraken, in rood  de te plannen afspraken. De lopende-afsprakenteller telt de afspraken van vandaag niet meer mee.

 • In de afspraakzoeker kunt u nu via "Zoek in agendacodeblok" een afspraakcode kiezen. De zoeker kijkt dan naar plekken in de agenda waar die agendacode in het dagrooster voorgedefinieerd is. Daarnaast wordt ook gezocht naar ingevoerde agendacodekaartjes met die agendacode, waarbij het agendacodeblok vervangen wordt door de afspraak.

 • Als u een patiënt bovenin de agenda kiest, en de webagenda-afspraakcode staat ingevuld bij die patiënt, dan wordt automatisch die afspraakcode bovenin de agenda overgenomen.

 • Met rechtsklikken op een afspraak via "E-mail afspraakgegevens" wordt de te versturen e-mail nu eerst getoond. U kunt deze eventueel aanpassen.

 • In het "Agenda's"-knopje worden nu alleen nog rooster van vorig jaar getoond, als de systeemdatum nog januari van het nieuwe jaar is.

 • Ook bij afgezegde afspraken kunt u nu een afspraakmemo toevoegen.

 • In de bladermodus kunt u de taken nu ook bekijken (met nieuwe paars T icoontje)

 • U kunt taken nu ook in "Rooster"-modus aan medewerkers toewijzen (Kies "Rooster" in de agenda gecombineerd met het nieuwe paarse T icoon).

 • Als bij zoeken een afspraakcodeblok wordt gevonden dat afwijkt, wordt dat nu met een icoontje zichtbaar gemaakt.

 • Op meerdere plaatsen is de tekst "moet afgezegd" vervangen door "moet verplaatst/afgezegd"

 • In de agenda bovenin kan via het gezinsknopje nu met rechtsklikken op een gezinslid de gekozen patiënt geselecteerd worden om de kaart te openen en/of een afspraak te maken.

2) Behandelkaart

 • De bezettingsgraad van stoelen zoals getoond in overzicht "Praktijkinfo per dag" en via het menu Extra -> Statistieken hield niet goed rekening met gezinsafspraken. Dit is nu gecorrigeerd.

 • In het endoscherm kunt u met klikken bovenaan een kanaalkolom de naam van het kanaal aanpassen.

 • In het DPSI-scherm kunt u bij een vervolgbehandeling nu ook kiezen voor 2 en 5 maanden.

 • Bij kroonmateriaal is LiSi2 toegevoegd.

 • In de orthoconsultlijst kunt u nu ook aangeven welke draad is gebruikt.

 • In het memolijstscherm kunt u nu filteren op gebruiker.

 • In een prestatiekaartje zijn de velden kosten/labfactuur nu ook al beschikbaar als alleen een aanvraagdatum is ingevuld.

 • In het Overig-tabblad van de patiëntkaart is een veld "Videobellen-id" toegevoegd. Als dat is ingevuld en Instellingen->Koppelingen->Videobellen (standaard ingesteld op Skype) is geactiveerd, dan kunt u vanuit de behandelkaart direct een videobelsessie met de patiënt starten.

 • Met rechtsklikken op een willekeurige prestatieregel in een behandelplan kunt u nu kiezen voor "Update tarieven van dit plan".

 • Vanuit het brievenscherm kunt u nu ook direct een lege, door de patiënt in te vullen, medische anamnese versturen.

 • In het diagnostiekscherm bij een endobehandeling is "revitalisatie" toegevoegd.

 • Bij een internbericht kunt u nu "prioriteit" aanvinken. Dit bericht zal dan altijd met een uitroeptekenicoon bovenaan de lijst van berichten bij de ontvanger getoond worden.

 • In het paroscherm is bij de risicoanalyse "Diabetes" toegevoegd.

 • In het paroscherm wordt onder het diagnoseblokje nu de ingevulde risicoanalyse getoond.

 • Bij afdrukken van een offerte staat "Uitvoer naar" nu standaard op "Naar scherm", als er geen eerdere keus van de ingelogde gebruiker bekend is.

 • Als u bij dubbelklikken op een element op een vlak klikt, dan wordt nu gehele reeds aanwezige restauratie in dat vlak verwijderd.

 • Als u bij dubbelklikken op een element daarna met rechts (of met SHIFT+links) op een bestaande restauratie klikt, dan kunt u met "Vervang hele restauratie" de gehele restauratie door een nieuwe vervangen. Dit gebeurt ook als die over meerdere vlakken loopt.

 • In het medische anamnesescherm is t.b.v. van coronaregistratie een knop "Triage" toegevoegd. Als u daar 1 van die vragen aanvinkt, dan wordt er een agenda-alert kaartje aangemaakt.

 • Bij het aanmaken van een factuur vanuit de behandelkaart wordt, indien aanwezig, het saldo van betaalde voorschotfacturen getoond. U kunt aangeven in hoeverre dat saldo gebruikt mag worden voor de aan te maken factuur.

 • In het scherm dat verschijnt als de te factureren items opgevraagd worden (€.) wordt het saldo van de voorschotfacturen getoond.

 • Bij Patiënten -> Overzicht is een overzicht "Voorschotsaldi" toegevoegd. Dit toont een overzicht van de (betaalde) voorschotfacturen die vanuit behandelplannen zijn aangemaakt.

 • Op tabblad "Overig" van de patiëntkaart is een zelflerend veld bij de inschrijfdatum toegevoegd waarmee kan worden aangegeven hoe de patiënt de praktijk gevonden heeft. Ook is een veld "Nieuwsbrief" toegevoegd dat gebruikt kan worden in een selectie bij het versturen van mailings.

 • Bij Patiënten -> Overzichten is een overzicht "Afgezegde afspraken" toegevoegd.

 • Op tabblad "Verzekering" bij de patiënt zijn velden voor Wlz-gegevens toegevoegd. De corresponderende velden in de hoofdkaart van de patiënt zijn daar niet meer te wijzigen en tonen de actuele situatie van de huidige verzekering.

 • In het scherm met factuurinformatie dat verkregen wordt na dubbelklik op een factuurregel in de behandelkaart, wordt ook de batch-ID getoond en welke gebruiker de factuur heeft gemaakt.

 • Het Euroknopje in de behandelkaart gaat rood knipperen als er factuurblokkades zijn die aandacht behoeven.

 • Bij het verzenden van een mail via Zorgmail is het nu ook mogelijk om sms-verificatie te gebruiken voor adressen in de CC.

 • Er is een nieuwe classificatie in het paroscherm.

 • In het Mondhygiënescherm waar DPSI ingevoerd wordt kan nu ook de PPS-score aangegeven worden.

 • In de Parodontiumstatus is op elementniveau via rechtsklik "Interradiculaire radiolucenties" toegevoegd.

 • In de Parodontiumstatus is op elementniveau via rechtsklik - "Apicale radiolucenties" toegevoegd.

 • In de Parodontiumstatus is op elementniveau via rechtsklik "Cariës" toegevoegd.

 • De "Afwezig"-status van een element, als dit is ingevoerd in de parodontiumstatus, wordt nu ook naar DPSI/PPS scherm gekopieerd.

 • "Moet beoordeeld" kan nu bij alle prestatiecodes aangemerkt worden.

 • In het "Zorgplan" is de notatie nu op dezelfde wijze als bovenin de behandelkaart; bij "Plan" (rode en gele cijfertjes)  wordt nu bij "Lijst"  in het zorgplan op dezelfde wijze getoond hoeveel lopende- en hoeveel plannen er in wacht er zijn.

 • In het "Zorgplan" wordt nu per behandelplan ook de categorie van het behandelplan getoond.

 • Bij een handmatig consult kan nu ook een agendacode gekozen worden.

 • Een triageicoon met vraagteken wordt in behandelkaart achter de ASA-score getoond als het aantal dagen in "Instellingen" -> "Overig" ->"Triage maximaal" verlopen is.

 • Paroclassificatie; Staging en Grading zijn aan de  Parodontiumstatus toegevoegd.

 • Bij "Riscoanalyse" in de parodontiumstatus is diabetes nee/ja gereguleerd/ja ongereguleerd als keuzes toegevoegd.

 • De Staging en Grading berekening isaan de Parodontiumstatus toegevoegd, waarbij de gehanteerde berekeningsmatrix wordt ingevuld en getoond.

 • De Staging/Grading waardes tonen via sjabloon via [VELD PATIENT.#PARO,STAGE], [VELD PATIENT.#PARO,GRADE], [VELD PATIENT.#PARO,UITGEBREIDHEID], [VELD PATIENT.#PARO,RISICOFACTOREN].

 • Staging/Grading: de ingevulde matrix berekening tonen via sjabloon via [VELD PATIENT.#PARO,CLASSIFICATIE].

 • Bij het starten van een nieuwe Parodotiumstatus wordt nu ook de in de Status Praesens genoteerde cariës overgenomen.

 • In de behandelkaart is rechtsonder een "Bekijk alle foto's" knopje gemaakt die alle plaatjes/scans en in Visiquick/mediadent röntgen opgeslagen foto's aan de linkerkant van het plaatjes in een lijst aanklikbaar toont.

 • Ook als een foto via de behandelkaart wordt bekeken is deze lijst zichtbaar.

 • De optie "zeer dubieus" is toegevoegd bij de elementprognose in de Parodontiumstatus.

 • Het veld "Tandpasta" is toegevoegd in het mondhygiënescherm/dpsikaartje.

 • De techniekbon-optie "Overig" is toegevoegd voor de notatie van het overige techniekwerk.

3) Diversen

 • Bij "Overige programmaonderdelen"->"Standaardplannen"->"Prestaties" kunt u een prestatieomschrijving nu handmatig aanpassen.

 • Bij de zuilfunctie wordt nu een "Bezig met QR code lezen" melding getoond, zodra er een scan van een QR-code gestart wordt.

 • Bij de instellingen voor automatische afspraakherinneringen is een knop toegevoegd om deze te testen. Hierbij moet u een e-mailadres opgeven, waarnaar alle mails verzonden zullen worden, zodat deze niet aan werkelijke patiënten worden verstuurd.

 • In het selectiescherm is, als u "Extra selectie (expert)" aanvinkt, het mogelijk om de selectie die op dat moment is gemaakt te kopiëren naar de extra selectie. Dat kan nuttig zijn om selecties te maken die op de reguliere manier niet mogelijk zijn

 • Bij programma-onderdelen die contactpersonen hebben is bij "Overzichten" een overzicht E-mailadressen contactpersonen toegevoegd.

 • Overzicht "Aantallen verwijzingen" bij "Externe adressen" is uitgebreid met een kolom "Instelling".

 • Bij de meeste overzichten bij "Externe adressen" is een selectie op "Laatste verwijzing" toegevoegd om eenvoudig de actieve verwijzers te kunnen selecteren.

 • Het overzicht "Aantallen verwijzingen" bij "Externe adressen" toont nu ook het aantal verwijzingen in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het overzicht kunt u per instelling groeperen. Er is een overzicht toegevoegd dat de aantallen per maand toont.

 • De controle op sjablonen bij het opslaan na wijzigen is uitgebreid. Het is mogelijk om de controle ook bij het gebruiken van sjablonen te activeren. Dat kan via menu Beheer -> Instellingen -> Algemeen -> Sjabloonvelden valideren. Voor algemene sjabloongroepen zoals "Document" die niet aan een programma-onderdeel zijn gekoppeld moet u hiervoor wel invullen bij welk programma-onderdeel het sjabloon hoort. Dat kunt u aangeven bij het opslaan van het sjabloon.

 • Bij de instellingen voor automatische afspraakherinneringen en oproepen is een knop toegevoegd om van een bepaalde datum de verzonden berichten ongedaan te maken. Zo kunnen ze opnieuw worden verzonden, bijvoorbeeld omdat er iets was misgegaan bij de verzending.

 • Bij praktijken is een veld “Afwijkende SMS-ID” toegevoegd. Vul dit alleen in als u meerdere praktijken heeft die het sms-tegoed gescheiden willen afrekenen met VST. U krijgt dan een SMS-ID van VST.

 • "Beheer" -> "Instellingen" -> "Communicatie-instellingen": online vragenlijsten is hernoemd naar "Online portaal".

 • "Geen behandelaar" is aan de medewerkercategorie toegevoegd.

 • Overzicht Omzetstatistiek per medewerker is uitgebreid met een kolom “Techniek”.

 • Bij "Facturen" is een optie voor betalingsregelingen toegevoegd op een nieuw tabblad. Hier kunt u de gegevens van de regeling vastleggen. Bij het aanmaken van betalingsherinneringen wordt gekeken of er sprake is van een betalingsregeling en in het geval van een achterstand zal er een aanmaning worden aangemaakt. Als u hiervan gebruik gaat maken, raden we u aan om het aanmaansjabloon hierop aan te passen, zodat in het geval van een betalingsregeling een afwijkende tekst wordt afgedrukt.

 • Het knopje "Nieuw" in de bewerkmodus is een groen knopje met een plus-teken geworden. Dit geldt voor het "Nieuw"-knopje in alle programma-onderdelen.

 • Bij de opstartparameters op een zuilcomputer kunt u met "/praktijk prak1" aangeven bij welke praktijk de zuil staat, zodat er een waarschuwing komt als een patiënt met een afspraak op een andere praktijk zich aanmeldt.

 • Bij de instellingen van een praktijk kunnen naast de O-M-A-N dagdelen nu 2 extra dagdelen/blokken 1 en 2 gedefinieerd worden.

 • In het brievenscherm is in e-mailmodus een extra adresregel toegevoegd om naar een contactpersoon van de patiënt te mailen.

 • Bij verrichtingoverzichten is een vinkje "Anoniem" toegevoegd waarmee de persoonsgegevens worden weggelaten uit het overzicht.

 • Bij de geslachtkeuze is optie X toegevoegd voor genderneutrale personen.

 • De triage vragen zijn geüpdatet als hotfix.

 • Bij het verzenden van e-mails en bulk e-mails met vaste tekst is een vinkje "Alle contactpersonen" toegevoegd. Als dit is aangevinkt zal de mailing ook naar alle contactpersonen worden verzonden.

 • Als in een sjabloon met een include-commando het opgegeven sjabloon niet bestaat, wordt daar een melding van gemaakt, en er wordt niet meer een sjabloon uit dezelfde groep gekozen.

 • Overzicht "Totalen per arts, categorie" bij "Patienten" heeft nu een vinkje "Per medewerker" dat uitgezet kan worden om een totaaloverzicht te krijgen.

 • Bij de instellingen voor de koppeling met Pien kan worden gekozen voor Pien 2.0 Dat werkt geheel anders dan de oude koppeling. Klikken op de Pienknop levert nu een pdf-document op dat binnen Oase wordt geopend en eventueel in de behandelkaart kan worden opgeslagen. Met vinkje "Pien-data" in een offerte kan, als in het offertesjabloon de macro OffertePien wordt gebruikt, het resultaat van de Pienberekening direct in de offerte worden opgenomen.

4) Financieel

 • Als bij een Wlz-patiënt geen zorgkantoor (debiteur) of Wlz-instelling is ingevuld, dan wordt facturering voortaan geblokkeerd om te voorkomen dat hele declaraties worden afgewezen.

 • Bij verzekeraars is een tabblad "Max. techniek" toegevoegd waar u per behandelcode kunt aangeven wat het maximaal vergoede bedrag aan techniekkosten is. Bij invoer van techniekkosten bij een patiënt wordt dan gewaarschuwd als het ingevoerde bedrag hoger is dan het maximaal vergoede bedrag.

 • De herkenning van betalingen van verzekeraars op digitale declaraties is verbeterd.

 • Ook bij "Financieel" is het nu mogelijk om documenten op een gedeelde schijf op te slaan in plaats van in de database.

 • In de lijst van digitale declaraties zijn kolommen toegevoegd met de periode die de declaratie beslaat.

 • In de behandelkaart is rechtsonder een filmrolknopje gemaakt die alle plaatjes/scans en in Visiquick/mediadent röntgen opgeslagen foto's aan de linkerkant van het plaatjes in een lijst aanklikbaar toont.

 • Bij digitale declaraties is een kolom "Afgewezen bedrag" toegevoegd en krijgen gedeeltelijk geaccepteerde declaraties een aparte kleur (lichtblauw) als ze nog niet verwerkt zijn.

 • Als bij "Beheer" -> "Instellingen" -> "Financieel" het vinkje "Declaratie per zorgverlener:" aan staat, dan zal er per medewerker een factuur gegenereerd worden. En dus niet alleen een gescheiden digitale declaratie zoals het tot nog toe werkte.